Informacja dla kontrahentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach

Szanowni Państwo,

w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r.  (sygn. C-276/14), który stwierdził, że gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za  podatników podatku od towarów i usług ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności począwszy od 01.01.2017 roku wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez jednostki budżetowe Gminy Domanice – dla celów podatku VAT – są uznawane za czynności wykonane bezpośrednio przez Gminę Domanice.

W praktyce wskazana zmiana oznacza, że umowy cywilnoprawne zawierane z Gminą Domanice (jednostkami budżetowymi Gminy w tym nasz OPS) oraz faktury VAT dokumentujące sprzedaż towarów i usług na rzecz Gminy Domanice (jednostek budżetowych Gminy Domanice w tym nasz OPS)
po 01.01.2017 roku powinny zawierać następujące określenie nabywcy:


Nabywca:      Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice
NIP: 821-25-51-571

Odbiorca:       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach                                           

                        Domanice 52

                        08-113 Domanice

 

Faktury, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane przez Gminę Domanice. Zmiana statusu jednostek budżetowych Gminy Domanice na gruncie przepisów o podatku VAT nie wpływa na status tych jednostek na gruncie prawa cywilnego.
W konsekwencji zachodzi konieczność dokonywania cesji istniejących/zawieranych umów cywilnoprawnych na Gminę Domanice.

 

 

Kierownik GOPS

Marlena Paczek

 

Główny księgowy GOPS

Katarzyna Karpiarz