Realizowane Projekty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2016-2020 ZA ROK 2018

Sprawozdanie

 „Po pierwsze rodzina” projekt realizowany od 1 stycznia 2018 r.

Projekt Po pierwsze rodzina – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nr RPMA.09.02.01-148816/17 wdrażany jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi  społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług Społecznych. Projekt realizowany będzie od 01.01.2018 do 31.12.2020 we wsiach Domanice oraz Olszyc Szlachecki w mazowieckiej gm. Domanice znajdującej się poniżej progu defaworyzacji.

Od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku prowadzona jest rekrutacja do Projektu. W jej efekcie wyłonionych zostanie 10 rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie będących jego ostatecznymi Beneficjentami. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym jej zasady.

Grupą docelową projektu jest 53 członków (27K/26M) 10 rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub doświadczających wykluczenia.

Dzięki implementacji projektu – wspierającej proces deinstytucjonalizacji – nastąpi wzmocnienie działań profilaktycznych, zwiększy się dostęp do usług społ. wśród rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie, a także nastąpi wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych wśród dorosłych członków tych rodzin, skutkujące poprawą ich funkcjonowania, integracją oraz ograniczeniem liczby umieszczeń w pieczy zastępczej. Realizacja inicjatywy przyczyni się także do ugruntowania międzysektorowego partnerstwa na rzecz profilaktyki wykluczenia społ. zainicjowanego w procesie konsultacji projektu i wspólnego tworzenia wniosku o dofinansowanie.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

  1. Pracę środowiskową z rodzinami, których członkowie zagrożeni są ubóstwem i wykluczeniem społ. lub doświadczają takiego wykluczenia.
  2. Usługi poradnictwa specjalistycznego dla rodzin prowadzone przez prawnika, psychologa i terapeutę uzależnień.
  3. Spotkania grup wspierających dla kobiet.
  4. Wyjazdy terapeutyczne.

Planowane efekty:

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 8.
  2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 7.
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 53.
  4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 53.
  5. Liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym – 1.

Całkowita wartość projektu: 110 867 PLN.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 88 693,60 PLN.

rekrutacja

plakat sos

Osoba kontaktowa:

Mariola Pisarzak, Kierownik Projektu  tel. 797 170 805

Marlena Paczek – Kierownik GOPS tel (25) 63-129-83

Regulamin rekrutacji:

RPOWM_9.2.1_Po-pierwsze-rodzina_regulamin-rekrutacji


„Aktywność i współpraca popłaca” projekt realizowany od 1 marca 2017 r.

CELE GŁÓWNY PROJEKTU:
Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych przez 48 kobiet i 32 mężczyzn klientów partnerskich GOPS z obszaru powiatu siedleckiego zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym do 31.10.2018 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa

Projekt skierowany jest do osób:
– korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
– bezrobotnych,
– niepełnosprawnych,
– nieaktywnych zawodowo

Działania przewidziane w projekcie:
–    Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów
–    Trening kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych
–    Indywidualny trening pracy wsparty coachingiem
–    Realizacja Program Aktywizacja i Integracja dla Uczestnika Projektu
–    Kursy i szkolenia
–    Staże
–    Wizyty studyjne, pełniące rolę wyjazdu integracyjnego i edukacyjnego dla Uczestników Projektu

Projekt przewiduje  zwrot kosztów dojazdu i  opieki nad osobami zależnymi dla uczestników projektu na: staż, kursy, szkolenia oraz udział w Programie Aktywizacja i Integracja

Okres realizacji projektu:
01.03.2017 -31.10.2018

PLANOWANE EFEKTY:

Projekt jako dodatkowe działanie GOPS wzbogaci ofertę pomocy dla osób objętych wsparciem Ośrodka. Nawiązanie wielosektorowego partnerstwa NGO z  GOPS, PUP i sektorem prywatnym przyczyni się do trwałej bardziej skutecznej współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych z terenu gmin – Domanice, Kotuń, Siedlce, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. Uczestnicy projektu dzięki zastosowanym formom wsparcia w projekcie, ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych, zdobędą zatrudnienie a uzyskaną wiedzą będą mogli wykorzystać w pracy.
Rezultaty projektu znacznie wpłyną na wzrost kompetencji społeczno-zawodowych Uczestników Projektu  i świadomości otoczenia. Realizacja projektu przyczyni się także do osiągnięcia tzw. rezultatów miękkich-nabycie/wzrost umiejętności, rozwinięcie zdolności interpersonalnych, rozwinięcie kompetencji, zmiana postawy/opinii, wzrost samooceny.

PARTNERZY PROJEKTU:

Gmina Domanice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach, Gmina Kotuń – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu, Gmina Siedlce – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siedlcach, Gmina Wiśniew – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie, Gmina Wodynie
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach, Gmina Zbuczyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach,  Centrum Rozwoju ORTUS Elżbieta Roszczak

 

 

 

 

img,gcsi,7E586E01F3F6AC7684F1B54144470454F67FC2BD,mpid,7,maxwidth,1920,maxheight,941.25

Plakat1


„Szansa na lepszą przyszłość” projekt realizowany w latach 2009-2014

Pragnę zaprezentować Państwu, wyniki badań poświęconych określeniu stopnia osiągnięcia celów projektu systemowego pt. „Szansa na lepszą przyszłość” w Gminie Domanice realizowanego w latach 2009 – 2014. Projekt „Szansa na lepszą przyszłość” realizowany był od kwietnia 2009 roku  do grudnia 2014 roku zgodnie z harmonogramem projektu. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu miała na celu zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Domanice będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach. Ze względu na zdiagnozowane deficyty zawodowe, osobowościowe i społeczne Beneficjenci Ostateczni projektu zostali objęci kompleksową pomocą doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego oraz ukończyli kursy zwiększające kompetencje zawodowe według wcześniej zaplanowanej ścieżki reintegracji.

 Pełna treść raportu do pobrania poniżej: