Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.  Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni !!!

 

indeks

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WNIOSEK

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

WSZELKICH NIEZBĘDNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KARTY DUŻEJ RODZINY

UDZIELAMY TELEFONICZNIE POD NR. TEL. (25) 63-129-83

MAILOWO: gopsdomanice@wp.pl ORAZ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE OPS

OBSŁUGĄ KDR ZAJMUJE SIĘ PANI MONIKA BĄBIAK – ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANICACH

POKÓJ NR 1A (PARTER)