Komisja Alkoholowa

Zarządzeniem Nr 91/2022 Wójta Gminy Domanice z dnia 7 grudnia 2022 r. została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Domanice w następującym składzie osobowym:

1) Agnieszka Karpiarz – Przewodniczący

2) Sylwia Koper – Sekretarz

3) Monika Bąbiak – Członek

4) Anna Pucyk – Członek

5) Adam Niedziółka – Członek

6) Bożena Jankowska – Członek

7) Marcin Krasuski – Członek

Gminna Komisja działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Domanice na lata 2022 – 2025 oraz nadany przez Wójta Gminy Domanice Regulamin pracy komisji.

Zadania GKRPA w Gminie:

  • przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy Domanice dotyczących przedmiotu działalności Komisji – w tym projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zmian do Programu oraz spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych;
  • merytorycznego wsparcia realizacji Programu;
  • opiniowania wniosków o dotację na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach realizacji Programu;
  • zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach realizacji Programu;
  • podejmowania czynności wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach określonych w ustawie;
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami określonymi w uchwałach Rady Gminy oraz liczbą punktów sprzedaży;
  • uczestniczenia w realizowanych przez organ wydający zezwolenia, o których mowa w pkt. 5 czynnościach z zakresu kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

Wszelkich informacji dotyczących działania Komisji i realizowanych działań udziela telefonicznie lub e-mailowo Przewodniczący i Sekretarz komisji:

tel. 25 63-129-83

e-mail: gopsdomanice@wp.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Program alkoholowy na 2018 r.

Wniosek o dotację na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie nr 55/2016