Dodatek Energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,22 zł miesięcznie,
  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,58 zł miesięcznie
  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł miesięcznie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

  1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii)
  2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną
  3. wniosek (kliknij tutaj i pobierz wzór)

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacany:

  1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej,
  2. w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach.

Wnioski składa się w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach, pokój Nr 1

Szczegółowych informacji udziela:

Bożena Jankowska

Starszy pracownik socjalny

Telefon: (25) 63-129-83