Aktywność i współpraca popłaca !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach zachęca do wzięcia udziału w projekcie Aktywność i współpraca popłaca.

Plakat1

CELE GŁÓWNY PROJEKTU:
Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych przez 48 kobiet i 32 mężczyzn klientów partnerskich GOPS z obszaru powiatu siedleckiego zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym do 31.10.2018 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa

Projekt skierowany jest do osób:
– korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
– bezrobotnych,
– niepełnosprawnych,
– nieaktywnych zawodowo

Działania przewidziane w projekcie:
–    Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów
–    Trening kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych
–    Indywidualny trening pracy wsparty coachingiem
–    Realizacja Program Aktywizacja i Integracja dla Uczestnika Projektu
–    Kursy i szkolenia
–    Staże
–    Wizyty studyjne, pełniące rolę wyjazdu integracyjnego i edukacyjnego dla Uczestników Projektu

Projekt przewiduje  zwrot kosztów dojazdu i  opieki nad osobami zależnymi dla uczestników projektu na: staż, kursy, szkolenia oraz udział w Programie Aktywizacja i Integracja

Okres realizacji projektu:
01.03.2017 -31.10.2018

I EDYCJA PROJEKTU: 01.03.2017r. – 31.12.2017r.
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
od 08.03.2017r.  do  17.03.2017r.

PLANOWANE EFEKTY:

Projekt jako dodatkowe działanie GOPS wzbogaci ofertę pomocy dla osób objętych wsparciem Ośrodka. Nawiązanie wielosektorowego partnerstwa NGO z  GOPS, PUP i sektorem prywatnym przyczyni się do trwałej bardziej skutecznej współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych z terenu gmin – Domanice, Kotuń, Siedlce, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. Uczestnicy projektu dzięki zastosowanym formom wsparcia w projekcie, ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych, zdobędą zatrudnienie a uzyskaną wiedzą będą mogli wykorzystać w pracy.
Rezultaty projektu znacznie wpłyną na wzrost kompetencji społeczno-zawodowych Uczestników Projektu  i świadomości otoczenia. Realizacja projektu przyczyni się także do osiągnięcia tzw. rezultatów miękkich-nabycie/wzrost umiejętności, rozwinięcie zdolności interpersonalnych, rozwinięcie kompetencji, zmiana postawy/opinii, wzrost samooceny.