Zapisy na unijną pomoc żywnościową POPŻ

W okresie od 22 lutego  do 15 marca 2017r. pracownicy socjalni GOPS w Domanicach będą kwalifikować osoby uprawnione do otrzymywania pomocy żywnościowej w Podprogramie 2016, który będzie trwał do końca czerwca 2017r. Zapisy prowadzimy w celu ustalenia aktualnej liczby osób i rodzin wymagających w/w rodzaju wsparcia.

Zapisy koordynuje: Pani Agnieszka Karpiarz – Starszy Pracownik socjalny

tel. 25 63-129-83.

Informujemy, że zgodnie ze zmianą wytycznych MRPiPS od dnia 01.01.2017 pomocą żywnościową w ramach POPŻ Podprogram 2016 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie

Osobom uprawnionym pracownicy socjalni wydadzą skierowania, które będą podstawą do wydania osobie artykułów żywnościowych w dniu ich wydawania.

Prosimy aby do programu zgłaszały się osoby najbardziej potrzebujące.

 

KIEROWNIK GOPS
/-/ Marlena Paczek