Stypendia socjalne na rok szkolny 2017/2018 !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w dniach 1-15 września 2017r. będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do stypendiów szkolnych. Wnioski dostępne są w wersji papierowej w siedzibie ops bądź do pobrania z naszej strony internetowej (zakładka ZADANIA > STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE).

Zasady ustalania prawa do tych świadczeń pozostały niezmienione. Przypominamy o konieczności przedstawienia faktur potwierdzających dokonanie zakupów wystawionych imiennie na wnioskodawcę.

Stypendium szkolne przyznawane będzie na:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  w szczególności: kosztów nauki języków obcych, zajęć muzycznych, tanecznych, recytatorskich, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, logopedycznych, wycieczek szkolnych, udziału w koloniach edukacyjnych i obozach edukacyjnych (np. językowych lub sportowych), wyjść do teatru, muzeum, galerii i kina organizowanych przez szkołę;

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, zakup instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych, sprzętu umożliwiającego rozwijanie swoich zainteresowań w formach zorganizowanych np. w kołach zainteresowań; zakup okularów korygujących wzrok,

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, przyborów szkolnych,

c) stroju sportowego, odzieży sportowej i obuwia sportowego bezpośrednio związanych z procesem nauczania, ubranie niezbędne do odbycia praktyki uczniowskiej,

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności zakwaterowanie w internacie,

4) świadczenie pieniężne – jeżeli organ uzna, iż udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej nie jest celowe.

 

Faktury winny być wystawione imiennie na wnioskodawcę, termin wystawienia od dnia 1 lipca 2017r.

Dochody rodziny ustalane będą na podstawie miesiąca sierpnia 2017r.