Miesiąc: wrzesień 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018   CELEMPROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się…PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK; PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2019 ROK ORAZ PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY GMINY DOMANICE NA LATA 2019 – 2021.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach zaprasza wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem: „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy…Harmonogram porad specjalistycznych na miesiąc Październik 2018 r. w ramach Punktu Konsultacyjnego

Punkt konsultacyjny mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach na parterze – lokal nr 5. Poniżej przedstawiamy harmonogram na październik 2018 r. 9.10.2018 r. PRAWNIK  – 13:00 – 17:00 22.10.2018 r. PSYCHOLOG  – 13:00 – 17:00 23.10.2018 r. PSYCHOLOG  – 13:00 – 17:00 30.10.2018 r. TERAPEUTA – 13:00 – 17:00 Działalność punktu…