PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK; PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2019 ROK ORAZ PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY GMINY DOMANICE NA LATA 2019 – 2021.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach zaprasza wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem:
  1. „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”;
  2. „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na 2019 r. ”
  3. „Programu Wspierania Rodziny Gminy Domanice na lata 2019-2021”.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowanie programów.

 Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać e-mailem  na adres:  gopsdomanice@wp.pl.

Czekamy na Państwa propozycje do dnia 5 października 2018 r.

KIEROWNIK

/-/ Marlena Paczek