BON ENERGETYCZNY

Dnia 23 maja 2024 roku została uchwalona ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 859), która zakłada wsparcie finansowe dla niektórych gospodarstw domowych.

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Bon energetyczny będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, których przeciętne dochody za rok 2023 nie przekroczyły 2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będą przyjmowane od 1 sierpnia 2024 roku do 30 września 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach.

Wnioski złożone po terminie tj. po 30.09.2024 roku pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego powinien zawierać informacje, w szczególności:

 • dane wnioskodawcy i dane członków gospodarstwa domowego,

 • informacje o głównym źródle ogrzewania,

 • numer rachunku płatniczego i dane jego właściciela,

 • inne informacje, które są niezbędne do zweryfikowania i potwierdzenia dochodów osób w gospodarstwie domowym.

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

 • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,  

 • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,  

 • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,  

 • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.  

Podwyższonym wsparciem zostaną objęte mniej zamożne gospodarstwa domowe, których źródła ogrzewania są zasilane energią elektryczną (np. pompy ciepła, piece akumulacyjne) o ile źródła te będą wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Bon energetyczny przyznaje się wówczas w wysokości:

 • 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

 • 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

 • 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

 • 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo.

Informacja o przyznanym bonie energetycznym:

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu bonu energetycznego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, informację o przyznaniu bonu energetycznego będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą i posiadających gospodarstwo rolne wnioski o wypłatę bonu energetycznego będą rozpatrywane dopiero w drugiej połowie września 2024 roku. Bowiem w drugiej połowie września 2024 roku będzie ogłoszona wartość przelicznika dotyczącego dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (25) 63 129 83 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach.

Więcej informacji możesz uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/bon-energetyczny-wzor-wniosku-opublikowany-w-biuletynie-informacji-publicznej-ministerstwa-klimatu-i-srodowiska

Wzór wniosku: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/