„posiłek w szkole i w domu”- 2021 r.

Posiłek w szkole i w domu” – 2021 r.

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Projekt dofinansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego

w ramach programu wieloletniego ”POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023

Źródło finansowania:

Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków gminy.

Cel programu:

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom  i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Realizator projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu w 2021 r.: 16.813,00 zł

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 13.450,00 zł

  • środki gminy: 3.363,00 zł

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.