Regulamin realizacji programu Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Regulamin realizacji programu Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

I. Cel programu

Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

II. Realizator programu

Realizatorem programu dla mieszkańców Domanic jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach z siedzibą Domanice 52.

III. Termin realizacji programu

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2020 r.

IV. Adresaci programu

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia, pozostające w domu w związku z epidemią, które nie mają możliwości za pośrednictwem rodziny lub innym sposobem zapewnić sobie dostarczenia niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych.

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona również osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane na drodze wydania decyzji administracyjnej.

V. Realizacja wsparcia

 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii mogą zgłaszać potrzebę wsparcia;

  • na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod nr telefonu 22 505 11 11,

  • bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu  25 63 129 83 lub 664 374 029.

 1. W przypadku zgłoszenia na ogólnopolską infolinię osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

 2. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem i dokonuje weryfikacji w zakresie uprawnień do skorzystania ze wsparcia w szczególności: wieku seniora, możliwości pozyskania wsparcia od rodziny lub w inny sposób, niekorzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Pracownik ośrodka ustala datę, godzinę oraz zakres wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej a w razie konieczności wyrzucenie śmieci (odpowiednio zabezpieczonych w czystym, odpowiednim worku na odpady).

  Po pozytywnej weryfikacji pracownik Ośrodka podaje dane osoby, która zgłosi się do Seniora w celu udzielenia pomocy wraz z określeniem daty i przybliżonej godziny.

  Zakupy zostaną dostarczone do 2 dni roboczych od zgłoszenia.

 3. Koszty zakupów pokrywa Senior. Po zweryfikowaniu danych osoby zgłaszającej się w celu realizacji usługi osoba starsza przekazuje środki finansowe na realizację zakupów. Zakupy będą dokonywane w marketach, dyskontach lub innych sklepach usytuowanych najbliżej miejsca zamieszkania seniora. Po dokonaniu zakupów osoba je realizująca dokonuje rozliczenia z osobom straszą, która potwierdza dokonanie rozliczenia w formie pisemnej.

 4. Osoby starsze mogą skorzystać ze wsparcia raz w tygodniu. W szczególnych przypadkach wystąpienia nagłej potrzeby dopuszcza się udzielenia wsparcia częściej.

VI. Zasady bezpieczeństwa

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym w szczególności uwrażliwienie na osoby podszywające się za realizatorów zadania, wsparcie będzie udzielane wyłącznie po zgłoszeniu w sposób określony w pkt V.1. regulaminu. Pracownik Ośrodka wskaże dane osoby oraz termin realizacji usługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności danych osoby zgłaszającej się w celu realizacji usługi należy nie przekazywać pieniędzy i niezwłocznie skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 2. Osoby kontaktujące się są obowiązane do ograniczenia czasu trwania kontaktu do niezbędnego minimum z zachowaniem zasad ochrony osobistej w związku ze stanem epidemii (maski ochronne i rękawiczki).

 3. Osoby, które skorzystały ze wsparcia obowiązane są do każdorazowego złożenia pisemnego oświadczenia od dokonaniu rozliczenia przekazanych środków finansowych na realizację zakupów.