program „wspieraj seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych uruchomiło program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez wsparcie rodziny, sąsiadów czy znajomych zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

  2. w szczególnych i uzasadnionych przypadkach z programu mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.


W ramach Programu uruchomiona została infolinia dedykowana seniorom. Osoby starsze dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11, czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 21.00 będą mogły zgłosić potrzebę wsparcia w zakresie dostarczenia podstawowych zakupów.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do właściwego ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. W razie potrzeby dostarczone zostaną osobom starszym niezbędne produkty. Koszty produktów pokrywa senior. Przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczenia ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej z seniorem.

Zgłoszenia, które wpłyną w weekend rozpatrywane będą w poniedziałek.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej:

www.wspierajseniora.pl