Stypendia na rok szkolny 2018/19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy składać w siedzibie tut. Ośrodka w terminie od 3 do 14 września 2018r. (termin nieprzekraczalny).

O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego w rodzinie dochód na jednego członka nie przekracza kwoty 514 zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie (figurowanie w ewidencji Powiatowego Urzedu Pracy), niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe).

Obsługą stypendiów zajmuje się Pani Agnieszka Karpiarz – Starszy pracownik socjalny.