Dożywianie finansowane przez GOPS Domanice w roku szkolnym 2018/19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że objęcie dożywianiem dzieci w szkole w okresie od dnia 1.09.2018 r. do 31.12.2018 r.  wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Wniosek należy składać w siedzibie tut. Ośrodka. Wniosek nie wymaga żadnej szczególnej formy.  Warunkiem udzielenia w/w pomocy jest spełnienie warunków przewidzianych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.z 2017r. poz. 1769 z późn.zm.), a w szczególności:

1) ubóstwo (dochód nieprzekraczający kwoty 514 zł na osobę w rodzinie) oraz przynajmniej jeden z niżej wymienionych powodów (od 2 do 15):

2) sieroctwo

3) bezdomność

4) bezrobocie (figurowanie w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy)

5) niepełnosprawność

6) długotrwała lub ciężka choroba (potwierdzona stosowną dokumentacją)

7) przemoc w rodzinie

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

9) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

10) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

13) alkoholizm lub narkomania

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej

O pomoc mogą ubiegać się również osoby, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 771 zł, które spełniają przynajmniej jeden z w/w warunków (od punktu 2 do 15).

 

Informacji udzielają Pracownicy socjalni GOPS Domanice.