Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W DOMANICACH

Domanice 52, 08-113 Domanice

p o s z u k u j e

kandydata na stanowisko Referenta w wymiarze 0,75 etatu

 

 

O stanowisko mogą ubiegać się wyłącznie obywatele polscy.

Do obowiązków pracownika  na tym stanowisku należeć będzie m.in.

– Wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym w szczególności:

  • przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań,
  • współpraca z kierownikiem i głównym księgowym w celu prawidłowej realizacji budżetu,
  • przygotowywanie wzorów wszelkich typów decyzji administracyjnych,
  • przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji,
  • kwalifikowanie wniosków o przyznanie świadczeń,
  • prowadzenie teczek decyzyjnych klientów,
  • prowadzenie komputerowej bazy danych osób ubiegających się o świadczenia oraz jej przetwarzanie,
  • sporządzanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do realizacji przez Głównego księgowego,
  • miesięczne sporządzanie informacji niezbędnej do zapotrzebowania środków finansowych na realizację wypłat,
  • ustalanie wysokości środków finansowych na wypłatę świadczeń oraz kosztów związanych z obsługa tych świadczeń, niezbędnej do opracowania rocznego planu działalności ośrodka w tym zakresie.

– Zastępowanie w czasie nieobecności w pracy pracownika do którego zadań należy realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

– Wykonywanie innych poleceń zleconych przez Kierownika Ośrodka.

 

Wymagane kwalifikacje (obligatoryjne):

– wykształcenie wyższe,

– co najmniej 2 letni staż pracy,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku,

– znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1465).

Mile widziane będą (kwalifikacje dodatkowe):

– preferowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

– znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860), ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832) wraz z aktami wykonawczymi, uchwały Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 514), rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),

– biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel),

– umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa, dobra organizacja pracy własnej, uczciwość, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, uprawnienia zawodowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe, kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu), kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodny z załącznikiem nr 1 do  obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894), oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób które chcą skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)

 prosimy:

– przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach (Domanice 52, 08-113 Domanice) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta” lub

– złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wzglądu pracodawcy oryginałów dokumentów oraz oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Aplikacje, które wpłynął do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Ośrodka, pok. Nr 3, tel. 664 374 029.

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy (karta stanowiska pracy) oraz kwestionariusz personalny kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem oraz na stronie internetowej: www.gops.domanice.eu oraz BIP: http://www.domanice.eu/bip.gops/ .

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej: www.gops.domanice.eu oraz BIP: http://www.domanice.eu/bip.gops/ .

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6%.

 

 

KIEROWNIK

/-/ Marlena Paczek

Domanice, dnia 29 czerwca 2018 r.

 

 

Załączniki:

Karsta stanowiska pracy

Kwestionariusz osobowy kandydata

Klauzula informacyjna RODO

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

Lista  – 18.07.2018 r.

Informacja o wynikach naboru:

Informacja – 06.08.2018 r.