Po pierwsze rodzina !!! – rekrutacja do projektu unijnego !!!

 

plakat sos

 

 

Po pierwsze rodzina 

Projekt Po pierwsze rodzina – program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nr RPMA.09.02.01-148816/17 wdrażany jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi  społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług Społecznych. Projekt realizowany będzie od 01.01.2018 do 31.12.2020 we wsiach Domanice oraz Olszyc Szlachecki w mazowieckiej gm. Domanice znajdującej się poniżej progu defaworyzacji.

Dzięki implementacji projektu – wspierającej proces deinstytucjonalizacji – nastąpi wzmocnienie działań profilaktycznych, zwiększy się dostęp do usług społ. wśród rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie, a także nastąpi wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych wśród dorosłych członków tych rodzin, skutkujące poprawą ich funkcjonowania, integracją oraz ograniczeniem liczby umieszczeń w pieczy zastępczej. Realizacja inicjatywy przyczyni się także do ugruntowania międzysektorowego partnerstwa na rzecz profilaktyki wykluczenia społ. zainicjowanego w procesie konsultacji projektu i wspólnego tworzenia wniosku o dofinansowanie.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

  1. Pracę środowiskową z rodzinami, których członkowie zagrożeni są ubóstwem i wykluczeniem społ. lub doświadczają takiego wykluczenia.
  2. Usługi poradnictwa specjalistycznego dla rodzin prowadzone przez prawnika, psychologa i terapeutę uzależnień.
  3. Spotkania grup wspierających dla kobiet.
  4. Wyjazdy terapeutyczne.

Grupą docelową projektu jest 53 członków (27K/26M) 10 rodzin dysfunkcyjnych i w kryzysie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub doświadczających wykluczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Plakat