WYRÓŻNIENIE DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANICACH

WYRÓŻNIENIE DLA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANICACH

– ZAWSZE POMOCNI

We wtorek 25 listopada 2014r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Gotowość do zmiany w funkcjonowaniu mazowieckiej pomocy społecznej i aktywnej integracji”. Głównym organizatorem konferencji podczas której podsumowano wiele projektów, realizowanych przy współpracy środków z Unii Europejskiej na Mazowszu oraz poruszono tematy z zakresu pracy socjalnej było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

Znak „Zawsze pomocni” został wypracowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w geście wyróżnienia instytucji realizujących dobre praktyki aktywnej integracji społeczności lokalnych w zakresie wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Podczas spotkania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach został wyróżniony nagrodą ,,Zawsze pomocni’’ za wdrażanie nowego modelu działań opartych na aktywnej integracji. Dyplom i statuetkę z rąk Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbiety Lanc odebrała Kierownik GOPS w Domanicach Pani Marlena Paczek.
Otrzymane wyróżnienie oznacza, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach rozwija się w dobrym kierunku, inwestując w kadrę i stale poszerzając ofertę pomocową. Mamy ogromną satysfakcję, że marszałek dostrzegł działania jakie podejmujemy dla mieszkańców naszej gminy. Wyróżnienie to jest miłą niespodzianką, zwłaszcza, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach, który reprezentuje jest jedną z najmniejszych gmin powiatu siedleckiego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich podopiecznych podejmuje wiele dodatkowych działań mających na celu niesienie pomocy a także zmiany wizerunku „pomocy społecznej” w środowisku lokalnym, które sąd nakierowane na niesienie pomocy w formie dawania przysłowiowej wędki, a nie gotowej ryby. W związku z powyższym oprócz zadań, które nakłada na OPS ustawa o pomocy społecznej bierzemy udział w wielu projektach nakierowanych na aktywizację zawodową i społeczną naszych podopiecznych. Od 2009 GOPS jest realizatorem projektu systemowego pt. „Szansa na lepszą przyszłość”. Projekt jest zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Domanice będących klientami ośrodka pomocy. Ze względu na zdiagnozowane deficyty zawodowe, osobowościowe i społeczne uczestnicy i uczestniczki projektu zostali objęci kompleksową pomocą doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego oraz ukończyli kursy zwiększające kompetencje zawodowe według zaplanowanej ścieżki reintegracji. W projekcie wzięło udział łącznie 54 osoby, w tym 32 osób bezrobotnych i 22 osoba nieaktywne zawodowo.
Pracownicy OPS na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych.
Pragnę nadmienić że dzięki otrzymanemu wyróżnieniu nie spoczniemy na laurach, a będzie ono dla nas motorem do podejmowania dalszych działań na rzecz potrzebujących.